GREENGOLF Pardubice a.s. - Homepage

Podmínky klubu

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU

GOLF CLUB KUNĚTICKÁ HORA z.s.“

 

 

Článek I

Název spolku

 

Úplný název spolku ( golfového klubu ) je

 

GOLF CLUB KUNĚTICKÁ HORA z.s.

( dále jen GCKH, nebo klub )

 

 

Článek II

Sídlo spolku

Hlaváčova 392, Pardubice, PSČ 530 02

 

Kancelář klubu

Hlaváčova 392, Pardubice, PSČ 530 02

 

 

Preambule

GOLF CLUB KUNĚTICKÁ HORA z. s. je samosprávným a dobrovolným svazkem členů, kteří se v klubu spolčují za účelem  provozování a rozvíjení golfové hry a dalších sportovních aktivit, zastupující své členy a jejich sportovní a společenské zájmy ve vztahu k orgánům a organizacím v České republice.

 

 

Článek III

Účel klubu

Účelem klubu je vytvoření optimálních podmínek pro provozování golfové hry a činností s tím souvisejících, a to zejména:

- Rozvíjet a propagovat golf jako nástroj  aktivního využití volného času

- Zajišťovat sportovní činnosti svých členů, organizovat jejich sportovní vyžití

- Rozvíjet sportovní činnosti svých členů ve všech sportovních kategoriích, zejména se zaměřením na sportovní růst dětí a mládeže

- Nabízet členům klubu další bezplatné služby, které souvisejí s rozvojem golfového sportu a sportovním růstem každého člena klubu

- Činnosti klubu koordinovat s činností České golfové federace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek IV

Členství v klubu

  1. Vznik členství

Členem GCKH se může stát fyzická nebo právnická osoba, která splní následující podmínky:

 

  1. Zánik členství

 

  1. Formy členství

 

Členství GCKH, včetně výkonu členských práv a povinností může být rozhodnutím správní rady pozastaveno, pokud člen nesplní v termínu své členské povinnosti. Toto rozhodnutí sdělí správní rada členovi písemnou formou včetně termínu, do kterého je člen povinen své povinnosti splnit. V případě nedodržení stanovených termínů je správní rada oprávněna zrušit členovi členství a informovat o této skutečnosti Českou golfovou federaci.

 

Článek V

Práva a povinnosti člena klubu

Práva člena klubu :

 

Povinnosti člena klubu :

 

Správní rada GCKH je oprávněna snížit v jednotlivých případech výši vstupních a pravidelné roční členské příspěvky, vykoná – li uchazeč o členství, případně člen klubu záslužnou a obecně prospěšnou činnost, která významně zvýší prestiž golfového klubu , případně významně ovlivní rozvoj golfového sportu v golfovém klubu. Toto rozhodnutí je individuální a je vázáno na rozhodnutí správní rady klubu.

 

Článek VI

Orgány klubu

Nejvyšším orgánem GCKH je valná hromada. Projednává a schvaluje na základě návrhu a rozhodnutí správní rady :

Valná hromada se řídí při svém zasedání schváleným programem, volebním a jednacím řádem.

Správní rada svolává valnou hromadu jedenkrát za rok a to minimálně 14 dní před termínem konání.

Valná hromada je usnášeníschopná při účasti nejméně 15 % členů GCKH, kteří mají právo hlasovat na valné hromadě.

Není-li po uplynutí patnácti minut od stanoveného začátku jednání valné hromady
přítomno alespoň 15% členů majících právo hlasovat, ukončí předsedající jednání valné hromady a rozhodne o konání valné hromady náhradní. Náhradní valná hromada bude zahájena ne později než 15 minut od rozhodnutí o jejím konání, jedná se dle programu
řádné valné hromady a náhradní valná hromada rozhoduje hlasy zúčastněných.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou zúčastněných. V případě volby správní rady rozhoduje součet jednotlivých hlasů pro jednotlivé kandidáty. Volba správní rady je tajná, ostatní hlasování valné hromady jsou veřejná.

 

Prezident GCKH je statutárním orgánem GCKH. Statutární orgán má jednoho člena. Prezident zastupuje spolek ve všech záležitostech samostatně. Prezident je oprávněn převést práva spojená s výkonem funkce na kteréhokoliv člena správní rady klubu. Prezident dále řídí a organizuje činnost správní rady a jeho rozhodnutí jsou pro členy správní rady a členy sportovního klubu závazná.

 

Řídícím a výkonným orgánem odpovědným za činnost GCKH v době mezi valnými hromadami je pětičlenná Správní rada GCKH. Správní radu volí valná hromadas tím, že minimálně tři členové správní rady jsou mimořádnými členy a zbývající pak řádnými členy. Funkční období správní rady je desetileté. Členové správní rady zvolí ze svých řad prezidenta, dva viceprezidenty a předsedu STK. V případě odstoupení mimořádného člena z funkce člena správní rady zvolí zbývající mimořádní členové, na nejbližším zasedání správní rady, z řad řádných či mimořádných členů GCKH nového člena správní rady. Takto zvolený člen správní rady GCKH má nadále postavení mimořádného člena GCKH.

 

Viceprezidenti GCKH jednají v zastoupení prezidenta klubu v rozsahu uděleném prezidentem klubu. Jeden z viceprezidentů je odpovědný za kontrolu činnosti revizora účtů spolku a připravuje spolu s ním pro správní radu a valnou hromadu správu o hospodaření GCKH.

 

Předseda STK GCKH je odpovědný za organizaci reprezentace klubu, organizování turnajů, a přípravu mládeže. Současně vykonává funkci hlavního rozhodčího, případně jmenuje hlavního rozhodčího pro jednotlivé soutěže.

 

Člen správní rady zajišťuje činnosti správní rady v rozsahu úkolů stanovených prezidentem klubu.

 

Článek VII

Zásady hospodaření

Majetek spolku tvoří především:

a) veškerý majetek ve vlastnictví spolku

b) dary a příspěvky od právnických a fyzických osob

c) členské příspěvky

 

1. Spolek bude soustřeďovat peněžní prostředky na jediném účtu, jehož prostřednictvím budou prováděny i veškeré platby související s činností spolku (dále jen účet spolku ), nepůjde-li o hotovostní platby z pokladny.

2. Běžné záležitosti, týkající se společné činnosti je oprávněn vyřizovat každý z členů správní rady samostatně, vždy však v souladu s mandátem uděleným prezidentem klubu.

3. Účet spolku je možné zrušit pouze na základě souhlasu alespoň tří členů správní rady.

4. V záležitostech, které nelze považovat za běžné je třeba souhlasu alespoň tří členů správní rady, takovými záležitostmi jsou zejména:

a) nákup a prodej věcí spolku v pořizovací hodnotě vyšší než 50.000,- Kč,

b) nakládání s finančními prostředky spolku v částce vyšší než 100.000,- Kč,

c) nakládání s pohledávkami spolku v částce vyšší než 100.000,- Kč,

d) sjednání nájmu nebo podnájmu nebytových prostor,

e) další záležitosti, které se mohou podstatným způsobem dotknout zájmů některého z účastníků.

 

Článek VIII

Závěrečná ustanovení

  1. GCKH je spolkem ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a vede řádné účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, v platném znění.

  2. Přidružení a rodinní členové, jejichž členství vzniklo do 31.12.2014 jsou od 1.1.2015 považováni za řádné členy.

 

 

V Dříteči 2. ledna 2015